Özelgeler Işığında Uygulamalı Personel Özlük İşleri Sgk Bordro Uzmanlığı

Eğitimin İçeriği;

 • 2022 Yılı Bordro parametrelerine dikkat edilmesi gereken tüm konular,
 • Personel Özlük işleri Bordrolama Süreçlerinin Önemli Konuları
 • İnsan Kaynakları ile Sosyal Güvenlik Kurumu Süreç Yönetimi
 • Hesap Makinası ile Tüm Yönleriyle Bordro Hesaplaması
 • Personel Yönetimi’nin tüm süreçlerini Yargıtay Kararlarına göre şekillendirilmesi
 • SGK ve İŞKUR tarafından sağlanan tüm teşvikler ve süreçleri
 • Son Dönemlerde yayınlanan genelgeler ve Personel Yönetimine etkisi
 • Personel özlük işleri denetimlerine hazırlanma ve aksiyonları
 • Güncel Özelgeler ile şekillendirilmiş bordrolama süreçlerin işlenmesi
 • İleri bordrolama teknikleri ile elle bordrolama süreçleri ve kontrol aşamaları
 • İşletmelerde yapılan bordrolama hataları ve vaka çalışmaları ile işlenmesi
 • Muhtasar prim hizmet beyannamesi uygulamalarında oluşabilecek hatalar
 • Sosyal güvenlik Kurumuna yapılan tüm yasal bildirimler

Eğitim içeriğimiz İnsan kaynakları profesyonellerinin sorduğu sorular ve özelgeler analiz edilerek şekilllenmiş bir eğitimdir.

PERSONEL YÖNETİMİN İŞ MAHKEMELERİNİN SÜREÇLERİNE ETKİSİ;

 • Personel özlük dosyası nedir?
 • Personel özlük dosyasında olması gereken evraklar nelerdir?
 • Personel yönetiminin amaç ve işlevleri nelerdir?
 • Personel özlük dosyasında olması gereken evraklar ve mahkeme süreçlerindeki önemi.
 • İnsan kaynakları özlük İşlerinin planlanması ve aksiyonların alınması.
 • İş yasasına göre etkin dokümantasyon hazırlanması.
 • Son yıllarda değişen mevzuatların özlük işlerinin süreçlerine dâhil edilmesi.
 • İnsan kaynaklarında denetimlere hazırlıkların yapılması ve aksiyonların alınması.
 • Yasal süreçlere uygunluk denetim
 • Dokümantasyon ve bilgi sistem kanunlar çerçevesinde nasıl yapılır?

PERSONEL ÖZLÜK İŞLERİN BORDROLAMA SÜREÇLERİNİN ÖNEMLİ KONULARI;

 • Sigortalıların prim gün sayısının SGK’ya bildirilmesinde dikkat edilmesi gereken hususlar.
 • Hafta tatili ücretine hak kazanıp kazanılmamasına göre prim ödeme gün sayısının hesaplanması.
 • Mevzuatlara göre bir personelin hesap pusulasında olması gerekenler nelerdir?
 • 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun İnsan Kaynaklarına etkisi.
 • Bordro hesabında prime tabi tutulmayan kazançlar nelerdir?
 • Ayni Yardımlar Bordro hesabına nasıl dahil edilmelidir?
 • Sosyal Güvenlik kesintilerinin işçi ve işveren hissesi primine oranları nelerdir?
 • Birden fazla işverenden alınan ücretlerde vergilendirme süreçleri.
 • İşveren değiştiren personelin ücret gelirlerinin vergilendirilmesi nasıl yapılmalı?
 • Hizmet Akdi ile çalışanlarda, Prime Esas Kazanç’a tabi ödemeler.
 • Personel borçların ve İcra Kanunların takip edilmesi.
 • İş Kanunu ve SGK uygulamaları hataları nasıl tespit edilir?
 • Bordro hataları tespiti, vergi sigorta eksiklerinin denetimi.

İNSAN KAYNAKLARI İLE SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SÜREÇ YÖNETİMİ

 • 5510 sayılı Kanun uyarınca sigortalıların Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirimi.
 • 5510 sayılı Kanun’a göre işyerinin SGK’ya bildirim süreçleri.
 • 5510 sayılı Kanunda aylık prim ve hizmet belgesinin verilmesi ve saklanması.
 • Eksik Gün Bildirimi ile ilgili son dönemlerde yapılan değişiklikler.
 • EK Aylık Hizmet Prim Belgesi hangi durumlarda hazırlanır?
 • Aylık İş Gücü Çizelgesi nedir? Ne zaman hazırlanır?
 • 6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği açısından iş kazasının bildirilmesi ve kayıtların tutulması.
 • İş Göremezlik Bildirimi ve Ödeneği ve işletmelerde yapılan farklı uygulamalar.
 • İşyeri açılışı ve bildirimi
 • Personel işsizlik ödeneği alma şartları nelerdir?
 • SGK teşvikleri ve indirimlerden yararlanma koşulları nelerdir?
 • SGK ve İŞKUR ‘a işveren tarafından yapılan yasal bildirimlerde oluşabilecek olumsuz durumlar.
 • Kıdem ve İhbar tazminatı nedir?
 • Kıdem Tazminatının verilme şartları nelerdir?
 • Kıdem ve ihbar tazminat hesabına esas olacak günlük ücret nasıl hesaplanır?
 • Kıdem tazminatı hesabına dahil edilebilecek Yan ödemeler nelerdir?
 • Kısmı süreli çalışmada kıdem süresi nasıl hesaplanır?
 • Kıdem tazminatı hesaplamasında iş göremezlik ve ücretsiz izinin önemi nelerdir?
 • SGK İşveren Uygulama Tebliğinde yer alan işletmeler için önemli konular nelerdir?
 • Primler ve prim belgeleriyle hükümlere ilişkin sorunlar nelerdir?
 • SGK tarafından uygulanan idari para cezalarına karşın itiraz süresi ve zaman aşımı nelerdir?
 • İşe İade kararlarında bordro yapımı, beyan süreçleri, sigorta primi, vergi ödemeleri.
 • İdari Para cezalarına itiraz ve mahkeme süreçleri
 • Yıllık izin süreçlerinde dikkat edilmesi gereken konular nelerdir?
 • Kısmı sürelerde Yıllık ücretli izine ilişkin uygulamalar nelerdir?

HESAP MAKİNASI İLE TÜM YÖNLERİYLE BORDRO HESAPLANMASI

 • Ücret nedir? Ücret türleri nelerdir.
 • Bordro nedir?
 • Puantaj nedir?
 • Puantaj nasıl hazırlanır?
 • Prim ödeme gün sayıları hangi durumlar dikkat edilerek hesaplanmaktadır?
 • Ücret bordrosu hesabında dikkate alınması gereken parametreler nelerdir?
 • İşe giriş, işten çıkış işlemleri bildirimlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar.
 • Yapılan bordroların ve İcmal Bordro listelerinin kontrol edilmesi
 • İşveren maliyetlerinin hesaplanması
 • İşçinin aylık net ücret tutarı nasıl hesaplanır?
 • Normal çalışanların bordro hesaplaması,
 • Emekli çalışanların bordro hesaplaması,
 • Teşvikli çalışan personelin bordrosu,
 • Gelir vergisinden muaf ödemeler nelerdir?
 • Gelir vergisi matrahından yapılan indirimler nelerdir?
 • Engellik indirimi alan personelin bordrosu
 • Şahıs sigortasına sahip olan personelin bordrosu
 • Sendikalı çalışan, İcra kesintisi olan ve diğer kesintileri bulunan personelin bordrosu
 • Tazminat ve Yardımlar istisnalarına bordroları nasıl yapılmalıdır?
 • Sgk Primi ve Gelir vergisi istisnalarına uygun bordro hazırlanması
 • Yemek yardımı(kupon),çocuk zammı ve aile zammı ile çalışan personellerin bordrosu
 • SGK tavanını aşan personelin bordrosu
 • Özel Sağlık sigortası ve BES bordro uygulamaları, vergi ve sigorta kavramları,